Regeling IKB Rund

Eind 2008 hebben de brancheorganisaties in de agrarische sector het Convenant antibioticaresistentie dierhouderij ondertekend. De belangrijkste doelstelling van dit convenant is een betere beheersing en op termijn verlaging van de antibioticaresistentie. In dit kader heeft het Productschap Vee en Vlees de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik rundersector (PVV) 2011 afgekondigd. Deze Verordening trad per 1 januari 2012 in werking. 

De PVV regelgeving ten aanzien van de antibioticaregistratie en het hebben van een bedrijfsgezondheidsplan en  een bedrijfsbehandelplan is per 1 januari 2015 overgenomen door het ministerie van Economische Zaken (EZ). De regelgeving staat beschreven in de wetgeving ‘regeling houders van dieren en regeling diergeneeskundigen.

Voor de rundveehouder blijft de uitvoering grotendeels gelijk. De dierenarts meldt de antibiotica gegevens aan MediRund en de veehouder registreert het gebruik op het bedrijf.  Daarnaast stelt de dierenarts in overleg met de rundveehouder het bedrijfsgezondheidsplan en het bedrijfsbehandelplan op. Door deel te nemen aan de regeling IKB Rund tonen vleesveehouders aan invulling te geven aan de vereisten m.b.t. de registratie en het verantwoord gebruik van anitbiotica

In de verschillende tabbladen aan de linkerzijde van dit scherm vindt u de verschillende onderdelen van de regeling.