Privacy verklaring

Kiwa VERIN B.V.
De privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Kiwa VERIN, KvK 30182714, hierna aan te duiden als Kiwa VERIN. Voor Kiwa VERIN is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Kiwa VERIN respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld.

Welke gegevens verwerkt Kiwa VERIN ?
Kiwa VERIN verwerkt persoonsgegevens in het kader van deelname aan de kwaliteitsregelingen waarvoor Kiwa VERIN de Certificerende en/of Controlerende Instantie is en in het kader van de door Kiwa VERIN aangeboden webportalen (o.a. InfoVarken, InfoRund, InfoSchaap en InfoGeit). Tevens verwerkt Kiwa VERIN persoonsgegevens in het kader van de registratie van diergeneesmiddelen in het register als bedoeld in artikel 1.27 Besluit houders van dieren en artikel 5.8 Besluit diergeneeskundigen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
naam en adresgegevens,
emailadres en telefoonnummer;
bankrekeningnummer;
UBN, UDN, Kipnummer, BRS, EEG nummer, CIBG;
gegevens voortvloeiend uit deelname aan de hierboven genoemde kwaliteitsregelingen en de bovengenoemde registratie van diergeneesmiddelen;
Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt.

Kiwa VERIN verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Wat is de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking door Kiwa VERIN?
Kiwa VERIN verwerkt uitsluitend persoonsgegevens op grond van:
1. uw toestemming;
2. voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
3. het voldoen aan wettelijke verplichtingen, en/of
4. de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Kiwa VERIN of een derde, in het kader van de normale bedrijfsvoering en het versturen van nieuwsbrieven.

Kiwa VERIN verwerkt uw persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:
1. het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
2. het voeren van administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
3. om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
4. de registratie van diergeneesmiddelen in het daartoe aangewezen register in de zin van artikel 1.27 Besluit houders van dieren;
5. de registratie van gegevens in het kader van deelname aan kwaliteitsregelingen;
6. de registratie van gegevens in het kader van deelname aan webportalen;
7. de afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
8. het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven;
9. de ontwikkeling en verbetering van onze diensten;
10. het voldoen van wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
11. het behandelen van geschillen, het doen uitoefenen van audits door de Raad voor Accreditatie en accountantscontrole.

Als de persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, kan deze toestemming op elk moment worden ingetrokken.

Worden persoonsgegevens uitgewisseld met derden?
De Kiwa VERIN beheert enkele openbare registers, waarin geregistreerd wordt welke bedrijven zijn gecertificeerd in het kader van kwaliteitsregelingen.
Kiwa VERIN verstrekt persoonsgegevens uitsluitend indien dit voortvloeit uit het bepaalde in de kwaliteitsregeling, de deelname aan webportalen, de aanwijzing als register als bedoeld in artikel 1.27 Besluit houders van dieren, voor onderzoeksdoeleinden, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van uw toestemming. In het kader van de kwaliteitsregelingen kunnen gegevens met de NVWA worden gedeeld. De privacyverklaring van de NVWA is te vinden op hun website www.nvwa.nl.

Vindt er geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling plaats?
Kiwa VERIN maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Kiwa VERIN bewaart uw persoonsgegevens gedurende de looptijd van uw overeenkomst met Kiwa VERIN en na beëindiging daarvan nog maximaal 10 jaar, tenzij er redenen zijn voor een langere bewaarperiode of contractueel een andere bewaartermijn is afgesproken. Bij gebreke van een overeenkomst worden uw persoonsgegevens bewaard gedurende de periode dat het nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hoe worden de gegevens beveiligd?
Kiwa VERIN zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen om persoonsgegevens te beveiliging tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder een geïmplementeerd beveiligingsbeleid en het ontsluiten van toegang tot persoonsgegevens door middel van authenticatie.

Wat zijn uw rechten?
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u diverse rechten, welke door Kiwa VERIN worden gerespecteerd. Deze rechten omvatten het recht de door Kiwa VERIN verwerkte persoonsgegevens in te zien en het recht gegevens te corrigeren als deze gegevens niet (langer) juist zijn. Ook kunt u vanwege uw specifieke situatie bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens, indien de verwerking niet gebaseerd is op uw toestemming, de uitvoering van een gesloten overeenkomst of het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Voorts kunt u, onder de voorwaarden zoals genoemd in de AVG, een verzoek doen tot verwijdering van persoonsgegevens of het beperken van de verwerking ervan.

Tot slot heeft u het recht op dataportabiliteit. Vragen of verzoeken in dit kader zal KIWA VERIN in beginsel binnen een maand beantwoorden, waarbij deze termijn door omstandigheden kan worden verlengd tot drie maanden.

In aanvulling op bovengenoemde rechten, heeft u demogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van de Kiwa VERIN.
Kiwa VERIN kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacyverklaring. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen in ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

In geval van tegenspraak tussen uw overeenkomst met Kiwa VERIN en deze Privacyverklaring prevaleert de overeenkomst. Bij gebruik van webportalen kan een meer specifieke privacyverklaring van toepassing zijn.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring of ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens: info@kiwaverin.nl of tel. 0889984310.

Kiwa VERIN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kiwaverin.nl